Warunki gwarancji

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja będzie respektowana przez sprzedawcę po przedstawieniu przez nabywcę:

  • – czytelnej i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej
  • – ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży
  • – reklamowanego wyrobu.

Sprzedawca może odmówić wykonania naprawy w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumencie i na sprzęcie, naniesienia poprawek przez osoby nieupoważnione.

2. Gwarancja przewiduje bezpłatną naprawę w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Usterki ujawnione w tym okresie będą usuwane przez sprzedawcę w możliwie krótkim terminie, przy czym ten czas nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania sprzętu w naprawie.

3. Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi nabywca.

4. Gwarancją objęte są usterki powstałe w wyniku normalnej eksploatacji urządzenia, a także usterki powstałe w wyniku ukrytych błędów materiałowych.

5. Gwarancją nie są objęte części, które zużywają się w trakcie normalnej eksploatacji urządzenia. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe podłączenie do instalacji elektrycznej, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych w sprzęcie przez osoby nieupoważnione.

7. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji urządzenie będzie czterokrotnie naprawiane i nadal będzie wykazywało wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

8. Sprzedawca zwolniony jest z dotrzymania terminu naprawy określonego w § 2 w wypadku zakłóceń spowodowanych siłą wyższą, za które to zakłócenia nie ponosi odpowiedzialności.

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Gwarancji strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu Gospodarczego w Białymstoku.

Karta gwarancyjna

Druk zgłoszenia reklamacyjnego